صفحه اصلی
 

فیلتر

فیلتر آب شیرین کن2

فیلتر آب شیرین کنفیلتر اب شیرین کنفیلتر تصفیه آب

فیلتر آب شیرین کن   فیلتر آب شیرین کن   

 
فیلتر
الديباجت
فیلتر
الديباجت
F1

10" P.Pب (5μ)

F12
20" C.T.O big blue
F2

20" P.Pب (5μ)

F13
10" U.D.F
F3
10" P.P Big Blue Spun 5μ
F14
20" U.D.F
F4
20" P.P Big Blue Spun 5μ
F15
10" U.D.F big blue
F5
10" P.P String Wound 5μ
F16
20" U.D.F big blue
F6
20" P.P String Wound 5μ
F17
Post Mineralized گلن1500 (بیت)
F7
10" P.Pbig blue String Wound 5μ
F18
Post Mineralized گلن2500 (نصف صناعیه)
F8
20" P.P big blue String Wound 5μ
F19
المرحله 6 (Post Mineralized)
F9
10" C.T.O
F20
المرحله 6 (Post Mineralized)
F10
20" C.T.O
F21
المرحله 6 (Post Mineralized)
F11
10" C.T.O big blue
F22
المرحله 6 (Post Mineralized)

ممبران CSM & Filmtec 50,75,100
ممبران
الديباجت
M1
(40.21)
M2
(40.40)
M3
(80.40)

Sand Filter&Carbon Filter