صفحه اصلی
هوزینگ استیل
هوزینگ ممبران

 

هوزینک

 

هوزینگ تصفیه آبهوزینگ اب شیرین کن

 
هوزینک
الديباجت
H1
هوزینگ ممبران (100,75,50گلن)
H2
10" الزجاج (دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H3
10" الابيض (دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H4
10" الزجاج (دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H5
10" الابيض (دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H6
10"دورینگه الزجاج (دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H7
10" دورینگه الابيض (دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H8
10" الزجاج(دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H9
10" الابيض (دخول , خروجی 4/1",8/3",2/1")
H10
20"الزجاج (دخول , خروجی 4/3",8/3",2/1")
H11
20" الابيض (دخول , خروجی 4/3",8/3",2/1")
H12
10" Big Blue مات (دخول , خروجی 4/3",1",2/1 1")
H13
20" Big Blue الزجاج (دخول , خروجی 4/3",1",2/1 1")
H14
20" Big Blue مات(دخول , خروجی 4/3",1",2/1 1")
   
 

هوزینک استیل 304 و 316

 

هوزینگ استیل
الديباجت
H15
"20 * 5
H16
"20 * 5
H17
"40 * 7
H18
"40 * 7
 

هوزینک ممبران استیل و فایورکلاس 300،450،600 (pci)

ممبران آب شیرین کن

هوزینک ممبران
الديباجت
H19
(40.21)واحد المنه
H20
(40.40)واحد المنه
H21
2 * (40.40)الثانیه المنه
H22
3 * (40.40)الثالثه المنه
H22
4 * (40.40)الرابعه المنه
H22
(80.40)واحد المنه
H22
2 * (80.40)الثانیه المنه
H22
3 * (80.40)الثالثه المنه
H22
4 * (80.40)الرابعه المنه