صفحه اصلی
 
Membrane
Carbon Filter

Filter

فیلتر آب شیرین کن2فیلتر آب شیرین کن

فیلتر آب شیرین کن2

آب شیرین کن       

 
Item
description
Item
description
F1

10" Spun P.P. 5μ

F12
10"C.T.O big blue
F2

20" Spun P.P. 5μ

F13
10" U.D.F
F3
10" Big Blue Spun P.P. 5μ
F14
20" U.D.F
F4
20" Big Blue Spun P.P. 5μ
F15
10" U.D.F big blue
F5
10" String Wound 5μ
F16
20" U.D.F big blue
F6
20" String Wound 5μ
F17
Post Mineralized 1500 gallon (home)
F7
10" big blue String Wound 5μ
F18
Post Mineralized 2500 gallon(commerical)
F8
20" big blue String Wound 5μ
F19
step 6 (Post Mineralized)
F9
10" C.T.O
F20
step 6 (Post Mineralized)
F10
20" C.T.O
F21
step 6 (Post Mineralized)
F11
10" C.T.O big blue
F22
step 6 (Post Mineralized)

Top


Membrane CSM & Filmtec (50&75&100 gallon)
Item
description
M1
(40.21)
M2
(40.40)
M3
(80.40)

Top


Sand Filter&Carbon Filter

 

Top