صفحه اصلی
 
ممبران
فیلتر شنی و کربنی

فیلتر

پپه معصومیفیلتر پپهفیلتر آب شیرین کنpp جامبو پپهفیلتر آب شیرین کنفیلتر آب شیرین کنپپهفیلتر تصفیه آب

فیلتر آب شیرین کنفیلتر آب cto معصومیفیلتر آب ctoفیلتر ctoفیلتر آب شیرین کنفیلتر آب معصومیفیلتر آبفیلتر udf

فیلتر اب شیرین کن فیلتر معصومی فیلتر پست کربن معصومی فیلتر مرحله ششم معصومی فیلتر معصومی فیلتر آب شیرین کن 

 
فیلتر
توضیحات
فیلتر
توضیحات
F1

10" P.Pب (5میکرون)

F12
20" C.T.O جامبو
F2

20" P.Pب (5میکرون)

F13
10" U.D.F
F3
10" P.P جامبو (5 میکرون)
F14
20" U.D.F
F4
20" P.P جامبو (5 میکرون)
F15
10" U.D.F جامبو
F5
10" P.P نخی (5 میکرون)
F16
20" U.D.F جامبو
F6
20" P.P نخی (5 میکرون)
F17
پست کربن 1500 گالن (خانگی)
F7
10" P.P نخی جامبو (5 میکرون)
F18
پست کربن 2500 گالن(نیمه صنعتی)
F8
20" P.P نخی جامبو (5 میکرون)
F19
مرحله 6 (معدنی ساز)
F9
10" C.T.O
F20
مرحله 6 (معدنی ساز)
F10
20" C.T.O
F21
مرحله 6 (معدنی ساز)
F11
10" C.T.O جامبو
F22
مرحله 6 (معدنی ساز)

Top


ممبران CSMو فیلمتک (50و75و100 گالن)
 
فیلتر ممبران فیلمتک
ممبران
توضیحات
Filmtec
A50G,75G,100G
CSM
A50G

Top


ممبران صنعتی
ممبران فیلمتک معصومی
فیلتر ممبران فیلمتک
فیلتر ممبران فیلمتک معصومی
ممبران
توضیحات
M1
(40.21)
M2
(40.40)
M3
(80.40)

Top


فیلتر شنی و فیلتر کربنی

 

فیلتر شنی

Top