صفحه اصلی

نمایشگاه آب تهران
نمایشگاه 90 معصومی
نمایشگاه تصفیه آب معصومی
نمایشگاه آب تهران (پاییز89)
نمایشگاه آب تهران (تابستان90)
نمایشگاه آب تهران (پاییز 91)

نمایشگاه تصفیه آب 92
افتتاحیه فاز دوم
افتتاحیه فاز دوم

نمایشگاه آب تهران (پاییز92)
افتتاح با حضور استاندار
نمایشگاه آب تهران (پاییز93)