صفحه اصلی
انواع شیر
دیگر اتصالات
شاسی
پمپ و ترانس
انواع تانک
uv
فیتینگ

انواع شیر روی سینک

 

اب شیرین کن   شیر فلکه تصفیه آب آب شیرین کن  شیر فلکه آب معصومی


اتصالات

سه راهی استیل تصفیه آبآب شیرین کنشیر ورودی معصومی شیر ورودی تصفیه آبشیر تانک معصومی کپسول فاضلاب معصومی

آب شیرین کن چهاراهیچهارراهی تصفیه آبتصفیه آب لوپرشرلوپرشرهای پرشر تصفیه آبهای پرشرآچار خانگی تصفیه آب

آب شیرین کن  شلنگبست مرحله ششم تصفیه آباب شیرین کن بستشیربرقی تصفیه آبشیربرقی تصفیه آب معصومیگیج فشار آب

 فلومتر فلومتر تصفیه آب معصومی تی دی اس متر آب الکترولیز آبآب شیرین کن  تابلوبرق
لوازم جانبی
توضیحات
A10
سه راهی استیل
A11
شیر ورودی 4/1
A12
شیر ورودی 8/3
A13
شیر تانک پنوماتیکی
A14
شیر تانک پیچی
A15
کپسول پس آب پیچی
A16
کپسول پس آب پناماتیکی
A17
چهار راهی پناماتیکی
A18
چهار راهی پیچی
A19
low پناماتیکی
A20
low پیچی
A21
high پناماتیکی
A22
high پیچی
A23
آچار هوزینگ "10 و "20 و جامبو
A24
شلنگ 4/1و 8/3
A25
بست 2 * "5/2
A26
بست "5/2
A27
شیر برقی 2/1 و 8/3
A28
شیر برقی 4/1
A29
گیج
A30
(غیرتابلویی)فلومتر 2و5و20و30و50 گالن
A31
(تابلویی )فلومتر 2و5و20و30و50 گالن
A32
TDS متر
A33
الکترولیز
A34
تابلو برق نیمه صنعتی

شاسی

آب شیرین کن براکتتصفیه آب شاسیاب شیرین کن شاسی


پمپ و ترانس

اب شیرین کن پمپپمپ دستگاه آب پمپ شیرین کنترانسترانس

سری پمپ اب شیرین کن  کلگی پمپ واشر پمپ تصفیه آب  واشرپمپ  


انواع تانک در گالن های مختلف

تانک اب شیرین کنمخزن آب شیرین کن


انواعUV

یووی آب

فیتینگ

آب شیرین کنفیتینگ تصفیه آب

آب شیرین کنتصفیه آب

3

 4   

فیتینگ
توضیحات
فیتینگ
توضیحات

قسمت شلنگ

قسمت رزوه
قسمت شلنگ
قسمت رزوه
fj1

4/1 و 8/3

4/1 و 8/3 و 2/1
fq1
4/1
4/1
fj2

4/1 و 8/3

4/1 و 8/3 و 2/1
fq2
4/1
4/1
fj3

4/1 و 8/3

4/1 و 8/3 و 2/1
fq3
4/1
4/1
fj4

4/1 و 8/3

4/1 و 8/3 و 2/1
fq4
4/1
4/1
fj5

4/1 و 8/3

4/1 و 8/3 و 2/1
fq5
4/1
4/1
fj6

4/1 و 8/3

4/1 و 8/3 و 2/1
fq6
4/1
4/1
fj7

4/1 و 8/3

4/1 و 8/3 و 2/1
fq7
4/1
4/1
fj8

 

4/1 و 8/3و2/1و4/3و1
fq8
4/1
4/1

 

fq9
4/1
4/1

 

fq10
4/1
4/1