صفحه اصلی
سه مرحله ای
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
تصفیه آب معصومی
تصفیه آب سه مرحله ای
   
آکوالاین
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - گیج - شیر برقی
تصفیه آب
آکوالاین
   
رويال 5مرحله اي
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - گیج - شیر برقی
تصفیه آب
رويال
   
پور واتر
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - گیج - شیر برقی
تصفیه آب
تصفیه آب پورواتر
   
ال ایکس
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - گیج - شیر برقی
تصفیه آب
تصفیه آب ال ایکس
   
جنرال
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - گیج - شیر برقی
تصفیه آب
تصفیه آب جنرال
   
رویال
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. گیج 5/2"
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
تصفیه آب معصومی
رویال
   
شماره 8 - با نام درخواستی شما
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم - شیر میکس - شیر برقی
تصفیه آب
تصفیه آبتصفیه آبتصفیه آب
تصفیه آبتصفیه آب
تصفیه آبتصفیه آب
تصفیه آب معصومی
   
سافت واتر
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. گیج 5/2 "
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
همچنین می توان هر یک از قطعات زیر را به دستگاه اضافه کرد :
مرحله ششم -شیر میکس- شیر برقی
تصفیه آب
تصفیه آب ساف واتر
   
سافت واتر (پایه دار)
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. گیج 5/1 "
. شیربرقی 24ولت
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
تصفیه آب
تصفیه آب soft water
   
ریلکس
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. شیر Mixer
. گیج 5/1 "
. شیربرقی 24ولت
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
تصفیه آب
ریلکس
   
آکواکلر
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. گیج 5/2"
. شیربرقی 24ولت
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
تصفیه آب
تصفیه آب aqua clear
   
آکوا کلر (قاب دار )
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. شیربرقی 24ولت
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
تصفیه آب
تصفیه آب قابدار
   
آکوانایس
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. گیج 5/1 "
. شیربرقی 24ولت
. شیر Mixer
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
royal
   
کریستال
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. گیج 5/1 "
. شیربرقی 24ولت
. شیر Mixer
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
royal
   
RX 515
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. گیج 5/2 "
. شیربرقی 24ولت
. شیر Mixer
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
royal
   
پورلاين
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. گیج 5/1 "
. شیربرقی 24ولت
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
پورلاين
پورلاين
   
کانگرو
 
. مرحله اول : فیلتر ppن5میکرون
. مرحله دوم : فیلتر udf
. مرحله سوم : فیلتر CTO
. مرحله چهارم : ممبران (csm , filmtec)
. مرحله پنجم : پست کربن
. مرحله ششم : Mineral
. پمپ 24 ولت
. مخزن 10 لیتر
کانگرو
کانگرو